Praca w służbie cywilnej — dla kogo? [nabór, wymagania, oferty pracy]

Kategoria:

Praca

Praca w służbie cywilnej — dla kogo? [nabór, wymagania, oferty pracy]

Średnia 5.0 (2 oceny)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 5.0 (2 oceny)

Praca w służbie cywilnej to bardzo dobry pomysł na rozwój kariery. Jednak praca w administracji publicznej nie jest dla każdego. Żeby pracować w tym charakterze, musisz mieć odpowiedni katalog predyspozycji. Jak dostać się do służby cywilnej i w jaki sposób rozwinąć swoją karierę urzędniczą? Dowiesz się tego z poniższego artykułu. 😄

Wydaje Ci się, że służyć swojej ojczyźnie możesz tylko pracując w wojsku, policji czy straży pożarnej? Nic bardziej mylnego! Nie musisz wstępować do formacji mundurowych, aby “poświęcać” się dla kraju. 

Możesz to robić w cywilu — w ramach służby cywilnej.

To właśnie w ten sposób pracuje się w różnego rodzaju urzędach czy instytucjach publicznych. Służba cywilna ma swój własny etos pracy. Aby do niej dołączyć, musisz spełnić określone wymogi.

Przygotowałam dla Ciebie artykuł, w którym przedstawię wszystkie najważniejsze szczegóły dotyczące takiej służby. Po jego przeczytaniu dowiesz się m.in.:

 • jakie są wymogi dotyczące pracowników służby cywilnej,
 • gdzie można znaleźć pracę w ramach służby cywilnej,
 • jak wygląda rekrutacja do takiej pracy.

Przykładowe CV

Co to jest służba cywilna?

Pojęcie służby cywilnej odnosi się do osób pracujących na różnych szczeblach administracji rządowej. 

O istocie tej formacji świadczy zapis w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 153 korpus służby cywilnej działa w celu zachowania:

 • zawodowego,
 • rzetelnego,
 • bezstronnego,
 • politycznie neutralnego

wykonywania zadań państwa.

Powyższy przepis wskazuje także, że zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Premier RP.

Jak widzisz — pracownicy tej grupy muszą być absolutnie sprawiedliwi i apolityczni. W związku z tym nie każdy może zasilić jej szeregi. Zaraz przedstawię Ci informacje dotyczące tego, w jaki sposób zostać pracownikiem tej formacji.

W służbie cywilnej istnieje bardzo ważne rozróżnienie na:

 • pracowników służby cywilnej — czyli osoby zatrudnione na umowę o pracę;
 • urzędników służby cywilnej — czyli osoby zatrudnione na podstawie mianowania.

O tym, jakie są istotne różnice pomiędzy tymi dwoma kategoriami pracowników napiszę w dalszej części artykułu.

Praca w służbie cywilnej — wymagania

Praca w służbie cywilnej wymaga od Ciebie spełnienia szeregu kryteriów. Możesz myśleć o zasileniu korpusu służby cywilnej jeżeli:

 • masz polskie obywatelstwo — w pewnych sytuacjach istnieje możliwość odejścia od tej reguły — jednak bez polskiego obywatelstwa nie możesz zajmować stanowisk związanych z wykonywaniem — czy to bezpośrednio, czy pośrednio — władzy publicznej lub ochroną interesów państwa;
 • korzystasz z pełni praw publicznych;
 • nie byłaś karana lub nie byłeś karany za umyślne przestępstwo (także skarbowe);
 • masz kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej;
 • cieszysz się nienaganną opinią — w sensie moralnym i etycznym.
Praca w służbie cywilnej — wymagania

Zmiany, zmiany, zmiany

Kwestie związane z służbą cywilną są regulowane na podstawie Ustawy o służbie cywilnej z 2008 r. Jednak w ostatnich latach miała miejsce bardzo ważna nowelizacja obowiązująca od 2016 r.

Jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowe przepisy dotyczy zasad zatrudniania na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. Obecnie np. dyrektorzy urzędu mogą być wyłaniani wyłącznie w ramach mianowania — a nie konkursu.

Praca w służbie cywilnej w praktyce

Jednak na czym polega służba cywilna w praktyce? Tak naprawdę chodzi tutaj o pracę urzędniczą w administracji państwowej.

W praktyce miejscem pełnienia Twojej służby może być np.:

 • Główny Urząd Statystyczny;
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii;
 • Ministerstwo Finansów;
 • Izba Administracji Skarbowej;
 • Urząd Morski;
 • Komenda Powiatowa Policji;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • Sąd Rejonowy;
 • Kancelaria Sejmu.

To oczywiście tylko przykłady jednostek organizacyjnych, w których możesz pełnić służbę cywilną.

Pamiętaj, że praca w służbie cywilnej wiąże się z pewnymi obowiązkami:

 • musisz bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa;
 • chronić interesów państwa;
 • działać racjonalnie, bezstronnie i dyskretnie;
 • zachowywać się godnie;
 • stale rozwijać swoją wiedzę.

Służba przygotowawcza

Jeżeli jest to Twoja pierwsza praca w służbie cywilnej, masz obowiązek odbycia służby przygotowawczej, która trwa 4 miesiące. Musi ona skończyć się nie później niż 8 miesięcy od momentu podjęcia pracy.

Praca w służbie cywilnej w praktyce

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem, którego zdanie jest niezbędne do dalszego zatrudnienia w służbie cywilnej. Z obowiązku przystąpienia do egzaminu zwolnieni są np.:

 • absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

Po upływie co najmniej trzech lat pracownik służby cywilnej może ubiegać się o mianowanie.

Co to takiego? Zaraz wszystko wytłumaczę. 😄

Urzędnik służby cywilnej

Wspominałam już wcześniej o tym, że istnieje rozróżnienie na pracowników i urzędników służby cywilnej. Ci drudzy są zatrudniani w drodze mianowania. Na czym polega różnica między tymi dwoma grupami?

Urzędnik mianowany zyskuje m.in.

 • dodatkowy urlop wypoczynkowy,
 • większą ochronę zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • dodatek z tytułu posiadanego stopnia służbowego.

Jednocześnie taka osoba musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami i utrudnieniami takimi jak m.in.:

 • brak możliwości zakładania partii politycznych i uczestnictwa w nich;
 • możliwość przenoszenia do innych urzędów (także do innych miejscowości);
 • konieczność składania oświadczeń majątkowych.

A co zrobić, aby zostać urzędnikiem mianowanym? By zmienić swój status należy:

 • ukończyć 18-miesięczny kurs w Krajowej Szkole Administracji Publicznej 
 • lub przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego.

Aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego trzeba:

 • być pracownikiem służby cywilnej;
 • przepracować w służbie cywilnej przynajmniej 3 lata (lub uzyskać zgodę dyrektora);
 • mieć tytuł magistra (lub równorzędny);
 • znać przynajmniej jeden język obcy;
 • być żołnierzem rezerwy lub nie podlegać powszechnemu obowiązkowi obrony.

Postępowanie kwalifikacyjnym wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty (w 2020 r. wynosi ona 520 zł). Jeżeli uzyskasz wynik pozytywny w sprawdzianie oraz uzyskasz odpowiednie miejsce w rankingu, zostaniesz urzędnikiem mianowanym.

Uwaga — istnieje roczny limit mianowań ustalany przez Radę Ministrów. W 2020 r. istnieje limit 490 osób.

Ciekawostka! W 2020 r. średnie wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej wzrosło o 360 zł. Urzędnik służby cywilnej zarabia średnio 6 360 zł brutto.

Uff… Teraz już wiesz, jak w praktyce wygląda praca w służbie cywilnej. Jednak pierwszym krokiem jest przejście przez proces rekrutacyjny. 😄

Praca w służbie cywilnej — rekrutacja

Interesuje Cię praca w służbie cywilnej?

W takim wypadku musisz czekać na informację o naborze na wolne stanowisko. Procedura ta jest ogłaszana przez dyrektora urzędu — musi być ona podana do publicznej wiadomości:

 • w siedzibie urzędu — poprzez umieszczenie informacji o naborze w powszechnie dostępnym miejscu;
 • na stronie BIP urzędu;
 • na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Gdzie szukać pracy?

Jeżeli szukasz pracy w służbie cywilnej, koniecznie odwiedź stronę dotyczącą Pracy w służbie cywilnej, gdzie znajdziesz ogłoszenia i wyniki naborów z całego kraju.

Praca w służbie cywilnej — rekrutacja

Pamiętaj jednak, że powyższa strona obejmuje wyłącznie nabory na stanowiska należące do administracji rządowej. W związku z tym ogłoszenia o naborach będą umieszczane także w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego;
 • sądach powszechnych i administracyjnych;
 • oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Trybunale Konstytucyjnym;
 • Najwyższej Izbie Kontroli;
 • Kancelarii Sejmu i Senatu.

Ogłoszenie o naborze 

Ogłoszenie o naborze powinno zawierać informacje o stanowisku pracy i planowanych obowiązkach. Oprócz tego znajdują się w nim informacje dotyczące wymagań stawianych przed poszczególnymi kandydatami.

Lista ta jest dość długa — znacznie bardziej szczegółowa niż w przypadku rekrutacji do prywatnych firm czy korporacji.

Przy takim ogłoszeniu spotkasz się z podziałem na wymagania niezbędne i dodatkowe.

Wymagania niezbędne i dodatkowe

Nabór do służby cywilnej ma wiele różnic w stosunku do standardowej rekrutacji. Jednym z nich jest podział dotyczących wymagań niezbędnych i dodatkowych. 

Wprowadzenie takiego podziału pokazuje, jakie kompetencje są absolutnym rdzeniem danego stanowiska — bez nich po prostu nie masz szans. Z kolei wymagania dodatkowe mogą być dla Ciebie dodatkowym punktem, jednak nie są one niezbędne

Wymagania niezbędne to absolutna podstawa! Jeżeli ich nie spełnisz, Twoja kandydatura zostanie odrzucona. Wśród takich wymagań możesz znaleźć np.:

 • znajomość obsługi pakietu Microsoft Office;
 • znajomość Prawa Zamówień Publicznych;
 • ukończone studia na wydziale administracji;
 • umiejętności negocjacyjne.

Jednak oprócz tego ogłoszenie informuje także o wymaganiach dodatkowych. Mogą to być np.:

Choć wymagania dodatkowe nie są niezbędne do objęcia danego stanowiska, to jednak mogą one dużo powiedzieć na temat tego, jak wyglądać będzie praca, o którą się ubiegasz. Natomiast wiedz o tym, że braki w tym katalogu wymagań mogą być do przeskoczenia.

Praca w służbie cywilnej - wymagania

Poza tym, ogłoszenie o pracę musi zawierać dokładny wykaz dokumentów, które są niezbędne do oceny kwalifikacji kandydata. Wśród takich dokumentów możesz znaleźć np.:

Pamiętaj o tym, że brak choćby jednego dokumentu z powyższej listy może doprowadzić do tego, że Twoja kandydatura nie będzie wzięta pod uwagę.

Ważne! Dokumenty dostarczane podczas rekrutacji powinny być dostarczone w formie fizycznej pod adres wskazany w ogłoszeniu. Pamiętaj, że muszą one zostać własnoręcznie podpisane!

Uwaga! Ogłoszenia o naborze zawierają informacje dotyczące terminów postępowania. Należy się do nich bezwzględnie stosować. Dostarczenie niezbędnych dokumentów po upływie wskazanego terminu, będzie skutkować odrzuceniem Twojej kandydatury.

Etapy rekrutacji

Zobacz, jak wygląda proces zdobywania pracy w służbie cywilnej — krok po kroku:

 1. W pierwszym kroku kompletujesz dokumenty i dostarczasz je do miejsca, które jest wskazane w ogłoszeniu.
 2. Jeżeli spełnisz wymogi wskazane w ogłoszeniu i zostaniesz skierowany do dalszych etapów naboru otrzymasz o tym informację telefonicznie lub mailowo.
 3. Po zaproszeniu do kolejnego etapu, będziesz musiała lub musiał udowodnić swoje kwalifikacje np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wzięcia udziału w teście wiedzy lub wykonując zadanie praktyczne.
 4. Komisja przedstawia dyrektorowi urzędu maksymalnie 5 najlepszych kandydatów.
 5. Dyrektor podejmuje decyzję dotyczącą zatrudnienia konkretnego kandydata.
 6. Decyzja dotycząca wyboru na dane stanowisko zostaje podana do publicznej wiadomości

Komisja nie wskazuje dyrektorowi swoich preferencji dotyczących najlepszego kandydata, jednak dostarcza uzasadnienie dotyczące selekcji konkretnego kandydata. Decyzję podejmuje sam dyrektor.

Uwaga! W przypadku naboru do służby cywilnej istnieje zasada pierwszeństwa przysługująca osobom niepełnosprawnym. Oznacza to, że jeżeli wśród zarekomendowanych pracowników znajdzie się osoba niepełnosprawna, dyrektor powinien wybrać właśnie ją.

Praca w służbie cywilnej — CV i list motywacyjny

Interesuje Cię kariera w służbie cywilnej? Pamiętaj o tym, że rekrutacja na takie stanowisko zdecydowanie różni się od tej, którą znasz z innych firm.

To właśnie w pracy urzędniczej zdecydowanie najbardziej liczy się konkret — najlepiej poparty odpowiednim certyfikatem. Nie da się tego przeskoczyć.

W związku z tym przygotowując CV:

 • pisz o konkretach i odnieś się do wymogów zawartych w ogłoszeniu o naborze;
 • napisz o sukcesach i osiągnięciach;
 • pisz w ten sposób, by nie zostawiać miejsca na żadne niedomówienia (np. dotyczących stażu pracy czy wykształcenia);
 • napisz zwięzłe podsumowanie zawodowe, które pokaże, że jesteś idealnym kandydatem na dane stanowisko;
 • podpisz dokument.

Chcesz stworzyć CV, które nie tylko będzie zawierać informacje niezbędne podczas naboru, ale także przykuje uwagę członków komisji? Skorzystaj z Kreatora CV Employear i zobacz, że stworzenie życiorysu może być naprawdę proste!

Z kolei przy liście motywacyjnym:

 • napisz więcej o swojej motywacji dotyczącej pełnienia obowiązków w ramach służby cywilnej;
 • rozszerz informacje zamieszczane w CV i pokaż, które z Twoich kompetencji mogą być wyjątkowo istotne podczas pracy na danym stanowisku;
 • koniecznie zachowaj wszystkie wymogi formalne listu;
 • podpisz się.

Jeżeli zastosujesz się do powyższych porad, zdecydowanie zwiększysz swoje szanse w naborze do służby cywilnej. Trzymam za Ciebie kciuki! 😄

Jeżeli potrzebujesz jeszcze utrwalić swoją wiedzę dotyczącą tego, jak wygląda praca w służbie cywilnej, zapraszam Cię do sekcji Najczęściej Zadawanych Pytań.

Praca w służbie cywilnej — FAQ

📌 Jak wygląda praca w służbie cywilnej?

Praca w służbie cywilnej to tak naprawdę praca jako urzędnik w rozmaitych organach administracji publicznej i samorządowej. Praca w tym charakterze musi odznaczać się bezstronnością, rzetelnością i troską o interes wspólnoty.

📌 Co daje praca w służbie cywilnej?

Praca w służbie cywilnej nie jest dla każdego — jest przeznaczona dla osób, które chcą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w służbie Ojczyzny. W związku z tym daje ona ogromną satysfakcję. Jednocześnie wiedz, że po 3 latach jako pracownik służby cywilnej możesz ubiegać się o mianowanie — czyli zmianę formy zatrudnienia (lepsze warunki pracy i płacy) i uzyskanie wyższego statusu.

Podsumowanie

Praca w służbie cywilnej to doskonały pomysł na karierę dla osób chcących służyć Ojczyźnie, jednak bez wstępowania do służb mundurowych. 

Etos pracy w służbie cywilnej sprawia, że jest to praca wyłącznie dla osób o szczególnych predyspozycjach. Ważna jest nie tylko apolityczność i dyskrecja, ale przede wszystkim — rzetelna wiedza i gotowość do ciągłego kształcenia się.

Czy marzy Ci się urzędnicza praca dla dobra mieszkańców Twojej gminy, powiatu, województwa, a może nawet całego kraju? Na pewno będziesz się spełniać w pracy w służbie cywilnej.

Poza tym, jeżeli aktualnie kończysz studia, koniecznie zapoznaj się także z ofertą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, która zdecydowanie pomoże Ci w takiej karierze.

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 5.0 (2 oceny)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.