Aneks do umowy o pracę — praktyczne informacje [wzór i przykłady]

Kategoria:

Praca

Aneks do umowy o pracę — praktyczne informacje [wzór i przykłady]

Średnia 4.9 (7 ocen)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 4.9 (7 ocen)

Jeżeli w Twojej umowie o pracę wprowadzane są jakiekolwiek zmiany, w parzę z nimi musi iść aneks do umowy o pracę. Nie ma możliwości modyfikacji postanowień w innej formie. Jak wygląda taki dokument i jakie elementy powinny się w nim znaleźć? Zaraz przedstawię Ci wszystko, co musisz wiedzieć na temat tego porozumienia.

Pracodawca zaproponował Ci podpisanie aneksu do umowę o pracę?
Nie martw się!

To standardowa procedura, jeżeli zmieniają się postanowienia w Twojej dotychczasowej umowie z pracodawcą.

Inicjatorem zmian w aneksie może być Twój szef, jednak modyfikacje mogą pojawić się także z Twojej inicjatywy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego dokumentu?
Koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Chętnie przedstawię Ci:

 • co powinno znaleźć się w aneksie do umowy o pracę,
 • kiedy podpisuje się aneks,
 • czy możesz nie zgodzić się na aneks do umowy o pracę.

Przykładowe CV

Aneks do umowy o pracę — czyli co?

Jeżeli chcesz dokonać zmian w umowie o pracę możesz np. rozwiązać umowę i podpisać nową. Jednak czy ma to sens?

Znacznie lepszym, szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest przygotowanie aneksu do umowy o pracę. Co to takiego?

Aneks do umowy o pracę — czyli co?

W najprostszych słowach jest to dokument, w którym:

 • Pracodawca i pracownik godzą się na wprowadzenie zmian we wcześniej sporządzonej umowie.
 • Aneks wskazuje elementy, które ulegają modyfikacji.
 • W takim porozumieniu często pojawia się także informacja, że pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym aneks do umowy o pracę jest bardzo wygodny — najczęściej zajmuje nie więcej niż jedną stronę A4. Od momentu jego podpisania umowa o pracę powinna zawsze być rozpatrywana wspólnie z aneksem.

Pamiętaj o tym, że na postanowienia aneksu muszą przystać obie strony umowy. Jeden podpis (czy to pracodawcy, czy pracownika) nie wystarcza, by wszedł on w życie.

W związku z tym, że do aneksu wymagana jest zgoda obu stron, w stosunku do tego dokumentu często stosowane jest określenie: porozumienie zmieniające.

Kiedy sporządza się aneks do umowy o pracę?

Kiedy sporządza się aneks do umowy o pracę?

Może pojawić się kilka sytuacji, w których konieczne jest sporządzanie aneksu. Najczęściej bywa to:

 • Zmiana wynagrodzenia
  Dostałaś lub dostałeś podwyżkę? Doskonale! Pamiętaj o tym, by znalazło to odzwierciedlenie w zapisach aneksu.
 • Zmiana wymiaru czasu pracy
  Jeżeli np. w związku z rozmaitymi sytuacjami z życia prywatnego nie jesteś w stanie zaoferować pełnej dostępności w tygodniu, możesz zmniejszyć swój wymiar pracy do ¾ etatu. W tym wypadku w aneksie do umowy zostanie uwzględniony mniejszy czas pracy i najprawdopodobniej także korekta wynagrodzenia.
 • Zmiana stanowiska
  Pamiętaj, że jeżeli zmieniasz stanowisko (np. w ramach awansu poziomego) taka informacja powinna zostać uwzględniona w aneksie do umowy o pracę.
 • Zmiana zakresu obowiązków
  W umowie o pracę powinien zostać uwzględniony Twój zakres obowiązków. Jeżeli w ramach otrzymanego awansu dostaniesz także pewne uprawnienia kierownicze, powinny one zostać zapisane w Twojej umowie o pracę.

To typowe sytuacje, w których koniecznie jest przygotowanie aneksu do umowy o pracę. Są też jednak przypadki, które wydawać by się mogło, że są kluczowe z perspektywy trwającej umowy o pracę a jednak nie niosą ze sobą konieczności przygotowania aneksu.

A kiedy NIE sporządzamy aneksu?

A kiedy NIE sporządzimy aneksu?

Do takich sytuacji należą m.in.:

 • Zmiana nazwiska
  Jeżeli kobieta po ślubie przyjmuje nazwisko męża, nie ma potrzeby sporządzania aneksu do umowy o pracy, ponieważ nie zmieniły się warunki pracy ani płacy. Trzeba jednak wypełnić nowy kwestionariusz osobowy dla pracodawcy — będzie on istotny m.in. przy kontaktach z Urzędem Skarbowym czy ZUSem.
 • Przedłużenie umowy na czas określony
  Zgodnie z prawem pracodawca może podpisać z pracownikiem wyłącznie 3 umowy na czas określony, następna musi być już zawarta na czas nieokreślony. Aneks nie jest sposobem na wymiganie się z tego obowiązku, bowiem przedłużenie umowy aneksem jest traktowane jak zawarcie kolejnej umowy.
 • W celu wprowadzenia zmian niezgodnych z kodeksem pracy
  Aneks nie może m.in. skrócić ustawowego okresu wypowiedzenia czy też nałożyć na pracownika dodatkowych obowiązków niezgodnych z prawem pracy.

A co z płacą minimalną?

Płaca minimalna jest zmieniana co roku. Czy pracując za najniższą krajową musisz corocznie podpisywać aneks do umowy? Zależy to od tego, w jaki sposób ujęte jest Twoje wynagrodzenie w umowie

 • Jeżeli Twoje wynagrodzenie jest ujęte kwotowo — to musi zostać sporządzony aneks wprowadzający wyższą kwotę wraz z ustaleniem nowego poziomu płacy minimalnej.
 • Jeżeli Twoje wynagrodzenie jest określone np. jako “ustawowa płaca minimalna” wówczas wzrost płacy minimalnej nie wiąże się z koniecznością przygotowywania aneksu.
Elementy, które muszą znaleźć się w aneksie

Elementy, które muszą znaleźć się w aneksie

Aneks do umowy o pracę musi zostać sporządzony na piśmie! Pamiętaj o tym, aby po otrzymaniu podwyżki zadbać o to, aby uwzględnić tę kwotę w umowie o pracę — właśnie poprzez sporządzenie aneksu.

Tak naprawdę, aby aneks mógł być potraktowany jako obowiązujący, musi on zawierać szereg elementów, takich jak:

 1. data i miejsce zawarcia umowy,
 2. nazwę dokumentU — np. „Aneks do umowy o pracę”,
 3. wskazanie stron umowy — muszą być to te same strony, które występowały w umowie o pracę,
 4. odwołanie do umowy, której aneks dotyczy — może to być zarówno numer umowy, jak i data jej zawarcia,
 5. wskazanie punktów umowy, które będą zmieniane,
 6. wskazanie nowo-wprowadzanych postanowień,
 7. informacje odnośnie dalszego obowiązywania pozostałych elementów umowy o pracę,
 8. zaznaczenie od kiedy zaczynają obowiązywać nowe postanowienia,
 9. podpisy obu stron.

I to w zasadzie tyle. 😄 Jeżeli w aneksie umowy nie zostanie wskazany termin, od którego wejdą w życie nowe postanowienia, wówczas zaczynają one obowiązywać w momencie podpisania aneksu.

To dla Ciebie za mało konkretów? Zobacz przykładowy wzór aneksu do umowy o pracę!

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ NR 04/2019
Niniejszy aneks zawarto dnia 12.01.2020 w Krakowie pomiędzy:

Jan Kowalski - IT Software, z siedzibą w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 99/5 o numerze NIP 1234567891.

zwanym dalej „Pracodawcą”

Panią/Panem Marią Nowak, zam. przy ul. krakowskiej 55/9 w Krakowie, legitymującym się dowodem osobistym nr: AA99988877, PESEL: 67111510073,

zwanym dalej „Pracownikiem”.§1
Pracodawca i Pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem 01.02.2020 r. zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w dniu 01.04.2019 r.

§2
W miejsce dotychczasowych zapisów umowy mówiących o

"§3 W czasie trwania umowy o pracę Pracownika będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie w wysokości 4 640,64zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze bruttu)."

będą obowiązywać postanowienia

"§3 W czasie trwania umowy o pracę Pracownika będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie w wysokości 5 645,41zł brutto (słownie: pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych czterdzieści jeden groszy brutto)."§3
Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

(podpis pracodawcy)
(podpis pracownika)

Pamiętaj, że aneks wymaga podpisów obu stron umowy. W związku z tym raz jeszcze zaznaczę, że możesz nie zgodzić się na proponowane postanowienia. W takiej sytuacji aneks po prostu nie będzie mieć jakiejkolwiek mocy prawnej.

Przykłady zapisów w aneksie

Przykłady zapisów w aneksie

Przygotowałam dla Ciebie kilka przykładowych zapisów, jakie mogą znaleźć się w aneksie do umowy. Przyjrzyj się im — być może właśnie takie sformułowania znajdą się w podpisywanym przez Ciebie dokumencie. 😄

Zmiana wynagrodzenia

Jeżeli otrzymasz podwyżkę, jest bardzo prawdopodobne, że w otrzymanym aneksie pojawi się następujący zapis:

Punkt 3 umowy o brzmieniu:

„Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości 4 640,64zł brutto”

zostaje zmieniony na

„Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości 5 645,41zł brutto”.

Zmiana obowiązków pracownika

Spodziewasz się, że w związku z nowymi obowiązkami dostaniesz do podpisania aneks do umowy o pracę? Dobrze przewidujesz! W dokumencie, który otrzymasz do podpisu znajdzie się zapewne zapis bardzo podobny do poniższego:

Strony umowy zgodnie oświadczają, że z dniem 1 lutego 2020 r. w umowie o pracę z dnia 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegają obowiązki pracownika.

Punkt 4 przyjmuje następujące brzmienie

„Do obowiązków pracownika należą przygotowywanie działań z zakresu grafiki i projektowania graficznego w tym w szczególności przygotowywanie materiałów drukowanych, projektowanie katalogów oraz kontakt z drukarniami. Pracownik organizuje pracę pracowników działu graficznego oraz przedstawia cotygodniowy raport przedstawiający sprawozdanie z zadań wykonanych przez pracowników działu”.

Zmiana stanowiska

Pracujesz w dużej firmie, w której możliwe są przenoszenia pomiędzy działami? Jeżeli zmieni się Twoje stanowisko, najprawdopodobniej otrzymasz do podpisania aneks. Może w nim znaleźć się taki zapis:

Z dniem 1 marca 2020 r. pracownik przestaje pracować na stanowisku Junior Brand Manager. Od tego momentu obejmuje on stanowisko Strategy Planner.

W związku z tym par. 3 pkt 2 o treści 

„Pracownik wykonuje pracę na stanowisku Junior Brand Manager” 

zostaje zastąpiony przez

„Pracownik wykonuje pracę na stanowisku Strategy Planner”.

Zmiana wymiaru pracy

Przechodzisz z pracy w wymiarze 20 godzin tygodniowo na pełny etat? Bardzo prawdopodobne, że w aneksie spotkasz się z następującą treścią:

Z chwilą podpisania aneksu wymiar czasu pracy pracownika zmienia się z 20 godzin do 40 godzin. W związku z powyższym wynagrodzenie pracownika ulega zmianie z xxx zł brutto na yyy zł brutto. 
Aneks a wypowiedzenie zmieniające

Aneks a wypowiedzenie zmieniające

Kiedy mowa o aneksie do umowy o pracę, muszę wspomnieć także o wypowiedzeniu zmieniającym. Jest to rozwiązanie bardzo zbliżone do aneksu, ponieważ wiąże się ze zmianą postanowień z umowy o pracę.

Jednak w tym wypadku zmiany są przeważnie na niekorzyść pracownika, a ich inicjatorem jest wyłącznie pracodawca.

Pracodawca przedstawia pracownikowi nowe warunki pracy w formie wypowiedzenia zmieniającego.

 • Pracownik może je zaakceptować
  Wówczas wręczone wypowiedzenie zmieniające działa podobnie jak aneks do umowy o pracę.
 • Może go jednak NIE zaakceptować
  Wówczas umowa o pracę zostaje rozwiązana wraz z upływem wypowiedzenia.

Pamiętaj! Aby odrzucić postanowienia wypowiedzenia zmieniającego musisz złożyć pracodawcy pisemną odmowę. W przeciwnym wypadku pracodawca będzie uważać, że wyrażasz zgodę na przedstawione nowe warunki.

Termin akceptacji wypowiedzenia zmieniającego

Gdy mowa o wypowiedzeniu zmieniającym, bardzo istotnym czynnikiem jest czas, w jakim pracownik może podjąć decyzję odnośnie nowych warunków.

Najczęściej pracodawca ustala ostateczny termin akceptacji na połowę okresu wypowiedzenia. W związku z tym przy miesięcznym okresie wypowiedzenia, pracownik będzie mieć 2 tygodnie na podjęcie decyzji.

Jeżeli natomiast pracodawca nie poda tego terminu, wówczas na podjęcie decyzji będziesz mieć czas aż do końca okresu wypowiedzenia.


Zbliżamy się już do końca, ale zanim przejdziemy do podsumowania, zapoznaj się z sekcją Najczęściej Zadawanych Pytań.

Aneks do umowy o pracę — FAQ

Aneks do umowy o pracę — FAQ

📌 Co to jest aneks do umowy o pracę?

Aneks do umowy o pracę to zawarte pomiędzy pracownikiem a pracodawcą porozumienie zmieniające postanowienia umowy o pracę. Musi być zawarty w formie pisemnej.

📌 Jak napisać aneks do umowy o pracę?

Żeby napisać aneks do umowy o pracę odwołaj się do konkretnej umowy o pracę i wskaż, które postanowienia są modyfikowane.

📌 Co powinien zawierać aneks do umowy o pracę?

Aneks powinien zawierać m.in. datę jego zawarcia, określenie stron, wskazanie modyfikowanej umowy oraz przedstawienie wprowadzanych postanowień. Aneks musi zostać podpisany przez obie strony modyfikowanej umowy o pracę.

📌 Jak anulować aneks do umowy o pracę?

Aby zmienić postanowienia aneksu do umowy o pracę, konieczne jest sporządzanie nowego aneksu w formie pisemnej. W nowym porozumieniu trzeba zaznaczyć, że postanowienia poprzedniego aneksu tracą ważność.

📌 Kiedy aneks do umowy o pracę jest nieważny?

Aneks do umowy o pracę jest nieważny np. wtedy, gdy został zawarty wyłącznie w formie ustnej albo został podpisany wyłącznie przez jedną stronę umowy.

📌 Kiedy aneks do umowy o pracę, a kiedy porozumienie zmieniające?

Aneks do umowy o pracę oraz porozumienie zmieniające oznaczają ten sam fakt prawny. Nazwy te stosowane są zamiennie.

Podsumowanie

Jak widzisz, aneks do umowy o pracę to po prostu porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, które zmienia konkretne zapisy z umowy o pracę.

Każda umowa o pracę powinna zawierać informację o tym, że „wszelkie zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności”.

Jeżeli nie ma w niej takiego zapisu, niczego to nie zmienia. W końcu i tak Kodeks Pracy wymaga wprowadzania zmian do umowy o pracę wyłącznie w formie aneksu.

Pamiętaj jednak, że do tego, aby aneks nabrał mocy prawnej, konieczna jest zgoda obu stron umowy o pracę.

W związku z tym możesz nie zgodzić się na postanowienia zaproponowane przez pracodawcę. Działa to jednak w dwie strony — także pracodawca może nie zgodzić się na Twoje propozycje. 😄

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 4.9 (7 ocen)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.