Regulamin serwisu Employear.com

Regulamin

1. DEFINICJE

 1. Regulamin — niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu employear.com
 2. employear.com — serwis internetowy działający pod adresem www.employear.com, którego właścicielem jest Firma BiznesMap z siedzibą pod adresem Kolejowa 17, 32-700 Bochnia, posługująca się numerem NIP 8681817739 oraz numerem REGON 123086176. Adres e-mail do kontaktu z redakcją to kontakt@employear.com
 3. Użytkownik — osoba, która dokonała uprzedniej rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w tym Regulaminie;
 4. Kreator — narzędzie udostępnione użytkownikom Serwisu employear.com, które umożliwia przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych.
 5. Subskrypcja — płatna usługa polegająca na dostępie do narzędzia kreatora, która umożliwia pobranie dokumentu na komputer. Czas trwania subskrypcji wynosi 14 dni od momentu jej opłacenia.
 6. Serwis — ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie, to jest to jednoznaczne z serwisem www.employear.com
 7. Login — adres e-mail użytkownika, który został podany podczas rejestracji
 8. Konto użytkownika — indywidualne, zarejestrowane przez użytkownika konto elektroniczne w Serwisie identyfikowane przez unikalne, wybrane przez użytkownika hasło (składające się z min. 4 znaków) oraz unikalne, aktywne konto poczty elektronicznej (email), będące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników serwisu www.employear.com
 9. Formularz kontaktowy — interaktywny formularz służący do kontaktu Użytkownika z Serwisem dostępny pod adresem: www.employear.com/pl/kontakt

2. ZASADY OGÓLNE

 1. employear.com to serwis internetowy, który umożliwia swoim użytkownikom przygotowanie profesjonalnych dokumentów rekrutacyjnych (CV i list motywacyjny) za pomocą narzędzia Kreatora.
 2. Serwis employear.com pobiera jednorazową opłatę za Subskrypcję, która umożliwia użytkownikom pobranie dokumentu na swój komputer przez okres 14 dni od momentu dokonania płatności.
 3. Każda osoba jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed skorzystaniem z Kreatora.
 4. Każdy dokument pobrany za pomocą aplikacji Kreatora jest pobierany w formacie nieedytowalnym PDF.
 5. Serwis jest zgłoszony do GIODO zgodnie z wymogami Polskiego Prawa. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w serwisie employear.com jest firma BiznesMap. Dane są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa.
 6. Wszelkie błędy i problemy z poprawnym funkcjonowaniem serwisu Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.employear.com/pl/kontakt

3. WARUNKI TECHNICZNE

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

 1. połączenia z Internetem,
 2. korzystania z platform: MS Windows 7, 8, 8.1, Vista, MS Windows XP, iOS 7.0, Android 4.4 lub ich nowszych wersji,
 3. korzystania z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox 35.X, Google Chrome 40.X lub ich nowszych wersji.
 4. korzystanie z aktualnego oprogramowania Java, Java Script,
 5. zainstalowanie darmowego oprogramowania, umożliwiającego podgląd pobranych PDF – Adobe Reader wersja DC
 6. aktywne konto poczty e-mail

4. REJESTRACJA

 1. Rejestracja i utworzenie konta w Serwisie employear.com jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 3. Warunkami koniecznymi do rejestracji konta Użytkownika są:
  wypełnienie formularza rejestracji, w którego odpowiednich polach należy podać:
  1. adres poczty elektronicznej , które będzie służyć do jego identyfikacji w Serwisie (login)
  2. hasło dostępowe do konta,
  3. zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu;
 4. W czasie rejestracji Użytkownik podaje adres unikalny e-mail, który staje się loginem do serwisu, poprzez który będzie identyfikowany w bazie danych serwisu employear.com.
 5. W czasie rejestracji Użytkownik tworzy indywidualne hasło do swojego profilu. Jedyną osobą, która zna hasło jest Użytkownik i jest odpowiedzialny za jego za jego przechowywanie oraz zobowiązuje się nie przekazywać go osobom trzecim, w szczególności osobom, które mogły by wykorzystać to hasło w celach sprzecznych z ideą serwisu employear.com.
 6. W czasie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się podać własny adres e-mail, który będzie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy nim a serwisem employear.com W szczególności na ten adres e-mail będą przesyłane nowe hasła do Konta Użytkownika w przypadku utraty przez Użytkownika hasła do konta w serwisie employear.com
 7. Serwis employear.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika. W szczególności, gdy adres jest nieprawidłowy, należy do osoby trzeciej lub oprogramowanie antyspamowe uniemożliwia dostarczenie wiadomości e-mail.
 8. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisu, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi.

5. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik serwisu employear.com posiada indywidualne Konto użytkownika identyfikowane poprzez unikalny e-mail podany w czasie rejestracji.
 2. Konto utworzone w serwisie employear.com jest tworzone na czas nieograniczony.
 3. Serwis employear.com zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku łamania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do publikowania na swoim koncie informacji prawdziwych i dotyczących jedynie własnej osoby. Zabronione jest tworzenie kont i publikowanie informacji w imieniu osób trzecich.
 5. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto Użytkownika w serwisie employear.com
 6. Użytkownik może w każdej chwili sam usunąć konto i swoje dane z Serwisu. Wystarczy wejść w „Moje konto” i potwierdzić trwałe usunięcie konta z Serwisu. Samodzielne usunięcie konta z serwisu, powoduje, iż ten sam e-mail nie może zostać ponownie zarejestrowany w Serwisie employear.com
 7. Zabrania się udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim.
 8. Zabrania się używania Konta Użytkownika w celach handlowych wykraczających poza normalne wykorzystywanie zgodne z charakterem serwisu.

6. KORZYSTANIE Z SERWISU

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 1. Zabronione są jakiekolwiek próby wpłynięcia na stabilność działania serwisu.
 2. Zabronione są jakiekolwiek działania o charakterze przestępczym, w szczególności działania o charakterze hakerskim.
 3. Zabronione są jakiekolwiek działania łamiące autorskie prawa majątkowe.
 4. Zabronione jest publikowanie informacji nie prawdziwych w ramach Kont Użytkowników.
 5. Zabronione jest publikowanie informacji dotyczących osób trzecich bez posiadani stosownego upoważnienia.
 6. Zabronione są wszelkie działania mogące zdestabilizować działanie sieci teleinformatycznych, w szczególności działanie serwisu employear.com
 7. Zabronione jest publikowanie treści niezgodnych z prawodawstwem, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc oraz łamiących powszechnie przyjęte obyczaje.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z przyczyn technicznych takich jak np. przerwa w dostępie prądu, przerwa w dostępie do sieci informatycznej, awaria systemu komputerowego, błędy w oprogramowaniu lub przerwy spowodowane konserwacją systemu – dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.
 2. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. employear.com nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 3. Użytkownik serwisu employear.com zobowiązuje się nie wiązać firmy będącej właścicielem Serwisu w żadne spory o charakterze sądowym i finansowym, w których Serwis nie jest stroną.
 4. Serwis employear.com nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku poprawnego lub wadliwego działania serwisu, w szczególności za przerwy w jego funkcjonowaniu.
 5. Firma będąca właścicielem Serwisu zobowiązuje się do współpracy z uprawionymi organami władzy państwowej w wyniku działań prowadzonych przeciwko Użytkownikowi w wyniku popełnionego przez niego przestępstwa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.

8. TWORZENIE DOKUMENTÓW

 1. Serwis oferuje użytkownikom możliwość pobierania dokumentów w formacie .pdf , zawierającego dane podane przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może korzystać z funkcji pobierania dokumentów przez 14 dni – od momentu zaksięgowania wpłaty.
 3. W trakcie trwania Subskrypcji, Użytkownik może zmieniać dane personalne, modyfikować dowolnie wpisywane dane w zakładkach, wersje kolorystyczne, szablony nieograniczoną ilość razy.
 4. Wszystkie dane wprowadzone w trakcie wypełniania szablonów są przechowywane w bazie danych Serwisu w celu umożliwienia użytkownikom późniejszego pobrania dokumentów bez konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych.

9. FORMY PŁATNOŚCI

 1. W przypadku odpłatnych Usług świadczonych przez employear.com w związku z umożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, wszelkimi opłatami obciążany jest Użytkownik. Wysokość opłaty za płatną Subskrypcję wynosi 9.95zł.
 2. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w serwisie internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
 3. Użytkownik może dokonać płatności za Subskrypcję przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 4. Serwis nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje w związku z umową zawartą między Usługodawcą, a właścicielami serwisów płatniczych
 5. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności, następuje uruchomienie płatnej Subskrypcji, która umożliwia pobranie dokumentów przez okres 14 dni.
 6. W przypadku zakupu dostępu do Kreatora, który oferujemy za opłatą – użytkownik zgadza się na przechowywanie jego informacji dotyczących płatności przez zewnętrznych dostawców firmy BiznesMap.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez oferowane serwisy płatności.

10. CENY

 1. Opłata za Subskrypcję wynosi 9.95zł.
 2. Ceny w serwisie, dla użytkowników stanowią ceny brutto.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach świadczonych usług. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na użytkowników którzy zakupili pakiety przed datą wejścia w życie zmiany cen.
 4. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Kreatora, w tym pobieranie CV w formacie .pdf, dostępne jest wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników, którzy dokonają wpłaty przelewem poprzez system PayU.
 5. Płatność za uprzednio opłaconą Subskrypcję nie ulega automatycznemu przedłużeniu.

11. REKLAMACJA

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię, nazwisko, e-mail podany przy rejestracji oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Serwis zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień odebrania przez Serwis employear.com reklamacji w prawidłowej postaci, zawierającej wszelkie wymagane elementy i nie wymagającej uzupełnienia.
 4. Zastrzega się przy tym, iż różnice w kolorystyce bądź wyglądzie Projektu, wynikające z ustawień monitora bądź jakości wyświetlanego na nim obrazu (dotyczące w szczególności nasycenia barw, odcieni) nie stanowią podstawy do reklamacji Serwisu.
 5. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy dokonywać za pomocą Formularza kontaktowego w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”.
 6. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Serwis, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Użytkownika podany przez niego w formularzu, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonych przez employear.com dokumentów przysługują właścicielowi serwisu employear.com
 2. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci Internet dokumentów (lub stworzonych na ich podstawie wzorów) wymaga zgody właściciela serwisu employear.com.

13. ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w wypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 (dziesięć) dni.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas opłaconej usługi.
 3. Opłata wniesiona za korzystanie z narzędzia o okresie obowiązywania wynoszącym 14 dni nie podlega zwrotowi, bez względu na to, ile czasu pozostało do końca obowiązywania Subskrypcji.

14. OBOWIĄZUJĄCE PRZYPISY

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Prawa Polskiego.

15. ZMIANA REGULAMINU

 1. Serwis employear.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny zmiany. Użytkownik zobowiązuje się śledzić zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku braku akceptacji na zmiany niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z usług świadczonych poprzez serwis i usunięcie Konta Użytkownika.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, serwis poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.employear.com/pl/regulamin oraz poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji na końcu regulaminu

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis employear.com zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności serwisu oraz do zmiany zasad działania, w szczególności zaprzestania działalności. W wynika takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem firmy będącej właścicielem employear.com
 2. Wszelkie spory pomiędzy Firmą będącą właścicielem serwisu employear.com, a innym podmiotem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy BiznesMap.

Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2020. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 10.01.2020.